Hagyatéki tartozások (Új Ptk.)

7:94. § [Hagyatéki tartozások]
(1) Hagyatéki tartozások
a) az örökhagyó illő eltemetésének költségei;
b) a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek (a továbbiakban: hagyatéki költségek), valamint a hagyatéki eljárás költségei;
c) az örökhagyó tartozásai;
d) a kötelesrészen alapuló kötelezettségek;
e) a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.
(2) A hagyatéki tartozásnak ezen a minőségén és fennállásán nem változtat, hogy a tartozás – az öröklés megnyílása előtt vagy azt követően – az örökös mint hitelező javára keletkezett.
7:95. § [A hagyatéki tartozások kielégítésének sorrendje]
(1) A hagyatéki tartozások sorrendje szerint előbb álló csoportba eső tartozások a kielégítés alkalmával megelőzik a hátrább álló csoportba soroltakat.
(2) Abban a csoportban, amelyben valamennyi tartozás teljes kielégítésére nincs lehetőség, kielégítésnek a követelések arányában van helye.
7:96. § [Felelősség a hagyatéki tartozásokért]
(1) Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.
(2) Azokat a vagyontárgyakat, amelyek nem kerültek az örökös birtokába, továbbá azokat a követeléseket és egyéb jogokat, amelyek nem voltak érvényesíthetők, valamint az átvett vagyontárgyak meg nem levő hasznait annyiban lehet az örökös felelőssége megállapításánál figyelembe venni, amennyiben az örökös ezektől neki felróható okból esett el.
(3) Az örökös a hagyatéki költségekért és a hagyatéki eljárás költségeiért saját vagyonával is felel.
(4) A házastárs a haszonélvezetével terhelt vagyonból tűrni köteles a hitelezők követeléseinek kielégítését, a hagyományon és a meghagyáson alapuló követelések kivételével.
A törvény maga határozza meg, hogy milyen költségek, illetve követelések terhelik a hagyatékot és minősülnek hagyatéki tartozásnak:
1. az örökhagyó illő eltemetésének költségei;
2. a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek (hagyatéki költségek), valamint a hagyatéki eljárás költségei;
3. az örökhagyó tartozásai;
4. a kötelesrészen alapuló kötelezettségek;
5. a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.

Ez a felsorolás sorrend, vagyis a teljesítés rangsora:
 a hagyatéki tartozások sorrendje szerint előbb álló csoportba eső tartozások a kielégítés alkalmával megelőzik a hátrább álló csoportba soroltakat;
 abban a csoportban, amelyben az összes tartozások teljes kielégítésére lehetőség már nincs, kielégítésnek a követelések arányában van helye [7:94.§ (1)].
 Az örökhagyó eltemetésének kötelezettsége elsősorban morális kötelezettség. Ha az örökhagyó a saját temetését végrendeleti meghagyással vagy külön megbízási szerződéssel nem rendezi vagy arra nem a szerződéses eltartó köteles, a költségeket az örökös köteles viselni. A bírói gyakorlat a költségek mértékének meghatározásánál az örökhagyó vagyoni viszonyai mellett a helyi szokásokat is figyelembe veszi.
 Hagyatéki költségnek minősül a hagyaték birtokbavételével vagy biztosításával (őrzésével), továbbá a hagyaték kezelésével kapcsolatban felmerülő minden költség.
A hagyatéki eljárás költségei alatt elsősorban a közjegyző munkadíja és költségei, továbbá az esetleges fellebbezési illetékek értendők. Az örökös a hagyatéki költségekért és a hagyatéki eljárás költségeiért saját vagyonával is felel.
 Az örökhagyó tartozásai közé tartozik az örökhagyó minden teljesítetlen kötelezettségvállalása, akkor is, ha a teljesítés a hagyaték megnyíltakor már esedékes és akkor is, ha csak ezt követően vált esedékessé.
 A köteles részre jogosult nem örökös, tehát nem is felel semmiféle hagyatéki tartozásért; ellenkezőleg: a köteles részi igény is hagyatéki tartozás, amelyet elsősorban az örökösök tartoznak kielégíteni. A hagyatéki tartozások sorrendjében megelőző igények kielégítését a köteles részre jogosultnak tűrnie kell.
 A hagyományon és meghagyáson alapuló kötelezettségek teljesítése jelenti az utolsó tételt a sorrendben. Sőt a hagyományos is kötelezhető alhagyomány juttatására.