Osztályos egyezség (Új Ptk.)

Az örököstársaknak a hagyatéki osztályra, vagyis a hagyaték felosztásának módjára vonatkozó megállapodását osztályos egyezségnek nevezzük.
 Osztályos egyezség kötésére a hagyatéki eljárás során, annak jogerős lezárása előtt kerülhet sor; de köthető osztályos egyezség hagyatéki perben a bíróság előtt is.
 Jogilag az osztályos egyezség nem teremt új jogcímet az örökösök jogutódlásához, a jogcím változatlanul öröklés marad. (pl. nem ajándékozás)
 Osztályos egyezséget csak a hagyatékban részesülők köthetnek.
 Csak a hagyaték tárgyaira terjedhet ki, nem érintheti az örökösök más vagyonát.

 Az osztályos egyezségben az örökösök eltérhetnek mind a törvényes öröklés rendjétől, mind a végintézkedésben meghatározott öröklés rendjétől azzal a feltétellel, hogy a hagyatékban minden örökösnek részesednie kell.
Az örököstársak megegyezése hiányában a hagyatéki osztályról bírói ítélet határoz. A hagyatéki osztály határozza meg, hogy mely hagyatéki tárgyak melyik örökös tulajdonába kerülnek. Az esetleg közös tulajdonban maradó – rendszerint: ingatlan – vagyontárgyak megosztására a közös tulajdon megosztására vonatkozó szabályok irányadók.

Rendelkezés várt örökségről:
Az örökhagyó leszármazói egymás között az örökhagyó életében is köthetnek szerződést várt örökségük tárgyában.
 E szerződés csak írásban érvényes.
 A szerződés tartalmi korlátait a polgári jognak az élők közötti szereződésekre vonatkozó érvényességi szabályai határozzák meg. Az örökhagyó általában nem alanya ennek a szerződésnek, de részvételének nincs jogi akadálya.
 Míg osztályos egyezséget minden örökös köthet; a várt örökségről történő rendelkezési jog kizárólag az örökhagyó leszármazóit (és őket is csak egymás közötti viszonylatban) illeti meg.
 Osztályos egyezség kötésére a hagyaték megnyílta (az örökhagyó halála) után van lehetőség; örökségi várományról történő szerződéses rendelkezésre pedig még az örökhagyó életében kerül sor.
A várt örökségről kötött szerződés rendszerinti tartalma a leszármazók megállapodása a hagyaték felosztásáról. A szerződés kitérhet ezenkívül az örökséggel összefüggő más kérdésekre is.
A várt örökségről kötött szerződés csak akkor hatályosul, ha időközben nem következnek be a hagyatékot érintő változások.
 Ha a szerződés tárgyát képező vagyontárgyak már nincsenek meg a hagyatékban, a szerződés objektív lehetetlenülése és emiatt megszűnése következik be.
 Hasonló eredményre vezethet az örökhagyó ellentétes tartalmú végintézkedése is.