A hagyatéki tartozások kielégítése az örökösök által (Új Ptk.)

 A hagyatéki hitelezőket követeléseik rangsorában kell kielégíteni.
 Kielégítési elsőbbsége van annak a hagyatéki hitelezőnek, akinek a hagyatékhoz tartozó valamely vagyontárgyon zálogjoga van: az ilyen hitelező a biztosíték erejéig teljes kielégítést igényelhet.
 Az örökös csak addig térhet el a sorrendtől, amíg jóhiszeműen felteheti, hogy a hagyaték tejesen fedezi a hagyatéki tartozásokat. A hagyatéki tartozások összértékének megállapításánál figyelmen kívül hagyhatja az örökhagyó által élők között ingyenesen vállalt, továbbá a hagyományon és meghagyáson alapuló kötelezettségeket.
 Az örökös egész saját vagyonával felel a hagyatéki hitelezőkkel szemben, ha a kielégítés sorrendjére vonatkozó rendelkezéseket felróhatóan megszegi [7:98..§ (1)-(3)].
Az örökös előtt nem mindig ismeretesek a hagyatéki hitelezők, de kérheti az illetékes közjegyzőt, hogy hívja fel a hagyatéki hitelezőket követeléseik bejelentésére. A közjegyző ilyenkor hirdetményt bocsát ki és abban megfelelő határidőt tűz a hitelezők számára.
 Az a hitelező, aki követelését a közjegyzői felhívásban megszabott határidő alatt nem jelentette be, a jelentkezéséig történt kielégítéseket a sorrend megtartása és a csoportjához tartozók kielégítésének aránya szempontjából nem kifogásolhatja.
 Ha a hagyatéki osztály már megtörtént, az örököstársaktól az örökrészeikhez igazodó arányos kielégítést igényelhet,
 kivéve mindkét esetben, ha az örökösnek a követelésről a bejelentés nélkül tudomása volt [7:100.§ (1)-(2)].
7:97. § [Az örököstársak felelőssége]
(1) Az örököstársak a közös hagyatéki tartozásokért mind a hagyatéki osztály előtt, mind azt követően egyetemlegesen felelnek.
(2) Az az örökös, akinek az örökhagyó a hagyatékból a szokásos mértékű ajándéknál nem nagyobb értékű meghatározott vagyontárgyat juttatott, a hagyatéki hitelezők követeléséért akkor felelős, ha a követelés a többi örököstárstól nem hajtható be.
7:98. § [Kielégítés az örökös által]
(1) Az örökös a tartozásokat a kielégítés sorrendjének megtartása nélkül elégítheti ki addig, amíg felteheti, hogy a hagyatéki tartozásokat a hagyaték teljesen fedezi, ha figyelmen kívül hagyja az örökhagyó által élők között ingyenesen vállalt, valamint a hagyományon és meghagyáson alapuló kötelezettségeket. Ellenkező esetben csak a sorrend szerint nyújthat kielégítést.
(2) Az a hitelező, akinek a hagyatékhoz tartozó valamely vagyontárgyon zálogjoga van, a biztosíték erejéig – a hagyatéki tartozások sorrendjében elfoglalt helyére tekintet nélkül – teljes kielégítést kereshet.
(3) Ha az örökös ezeket a szabályokat felróhatóan megszegi, az emiatt kielégítetlenül maradt hitelezővel szemben egész vagyonával felel.
7:99. § [A hagyományos felelőssége]
(1) A más hagyatéki hitelező sérelmével kielégített hagyományos a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint felel a hitelezőnek, ha a hitelező az örököstől nem szerezhetett kielégítést.
(2) A hagyományos az őt terhelő hagyomány és meghagyás tekintetében úgy felel, mint az örökös.
7:100. § [A hagyatéki hitelezők felhívása]
(1) Ha okkal feltételezhető, hogy ismeretlen hagyatéki tartozások vannak, az örökös kérheti, hogy a közjegyző hívja fel a hagyatéki hitelezőket követeléseik bejelentésére.
(2) Az a hitelező, aki követelését a közjegyzői felhívásban megszabott határidő alatt nem jelentette be, a jelentkezésig történt kielégítéseket a sorrend megtartása és a csoportjához tartozók kielégítésének aránya szempontjából nem kifogásolhatja. Ha a hagyatéki osztály már megtörtént, az örököstársaktól az örökrészeikhez igazodó arányos kielégítését igényelheti, kivéve mindkét esetben, ha az örökösnek a követelésről a bejelentés nélkül is tudomása volt.